Privacy Verklaring LabradorTips

Voor het laatst bijgewerkt op: 16 mei 2018

LabradorTips, emailadres: info@labradortips.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Art. 1 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerkverantwoordelijke, verwerkers, alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document vervat treft u onze verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk (!)

Art. 2 – Definities

Betrokkene:  De bezoeker van onze website, gebruiker van onze platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger;

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder:  LabradorTips

Art. 3 – Actief verstrekken van gegevens

Betrokkene kan via de website, webshop en social media kanalen van verwerker/verantwoordelijke alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene aan verwerker/verantwoordelijke gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Volledigheidshalve betreffen de in 3 lid 1 genoemde gegevens die verwerker/verantwoordelijke ter zake de aanvraag én de daarop eventuele volgende dienstverlening bewaren:

a. Naam en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de desbetreffende persoon;

b. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het opt-in formulier, om een relatie op te kunnen bouwen met leads;

c. Bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, bankrekeningnummer, e-mailadres en optioneel het telefoonnummer uit het afrekenformulier, om een factuur te kunnen sturen en om administratieve redenen;

d. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het chatformulier, om contact op te kunnen nemen met de persoon die een chatbericht heeft achtergelaten;

e. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het support formulier, om klanten te kunnen bedienen en support vragen te beantwoorden;

f. Gegevens over activiteiten van betrokkene op de website van verwerker / verantwoordelijke

g. Gegevens over surfgedrag van betrokkene over verschillende websites heen

h. Internetbrowser en apparaat type

De gegevens in 3 lid 2 onder c worden alleen verwerkt indien door betrokkene is verstrekt. Het betreffen hier optioneel te verstrekken gegevens.

Het is mogelijk dat gegevens in de database van verwerker/verantwoordelijke worden opgenomen omdat deze worden verkregen via een ander kanaal dan via de website van verwerker/verantwoordelijke. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media of een derden. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

De website en/of dienst van verwerker / verantwoordelijke heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Verwerker / verantwoordelijke kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Verwerker / verantwoordelijke raadt aan dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als betrokkene er van overtuigd is dat verwerker / verantwoordelijke zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@labradortips.nl, dan verwijdert verwerker / verantwoordelijke deze informatie.

Art. 4 – Voortijdige controle van gegevens

Verwerker / verantwoordelijke zal mogelijk door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de Kamer van Koophandel. Het doel van dergelijke controle is uitsluitend de juistheid van de gegevens te verifiëren.

Art. 5 – Reden van verwerking

De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de door betrokkene actief ingediende aanvraag, alsmede voor de uitvoering van een overeenkomst, alsmede vanwege een wettelijke verplichting,  alsmede het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene aanhangig de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het kunnen volgen van surfgedrag van betrokkene waarmee verwerker / verantwoordelijke producten en diensten kan afstemmen op de behoefte van betrokkene,  alsmede het uit kunnen voeren van een eventuele geldigheidscontrole uit art. 4.

Art 6. – Geautomatiseerde besluitvorming

Verwerker / verantwoordelijke neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor betrokkene.

Art. 7 – Verwerking van gegevens

Alle (persoons)gegevens die verwerker/verantwoordelijke van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voort geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.

Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

Art. 8 – Delen van persoonsgegevens met derden

Verwerker / verantwoordelijke deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van verwerker / verantwoordelijke, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Verwerker / verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt verwerker / verantwoordelijke persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet verwerker / verantwoordelijke alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

Verwerker / verantwoordelijke maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens verwerker / verantwoordelijke, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn (indien reeds beschikbaar): ActiveCampaign, Facebook.

Art. 9 – Beveiliging en bescherming van uw gegevens

Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera.

Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.

Verwerker / verantwoordelijke neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen via info@labradortips.nl

Art. 10 – Recht op inzage van uw gegevens

Zodra betrokkene is opgenomen op een server van verwerker/verantwoordelijke bewaart verwerker/ verantwoordelijke de (actief verstrekte) gegevens van betrokkene.

Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan verwerker/verantwoordelijke richten en verwerker/ verantwoordelijke zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken met een begrijpbare uitdraai voorzien met de gegevens zoals die door verwerker/verantwoordelijke zijn geregistreerd.

Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan verwerker/verantwoordelijke te verstrekken.

Art. 11 – Recht op vergetelheid

Zodra de overeenkomst tussen verwerker/verantwoordelijke en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer nodig zijn kan betrokkene een verzoek indienen om zijn/haar gegevens direct te laten ‘vergeten’ door hiervoor een schriftelijk verzoek bij verwerker/verantwoordelijke in te dienen.

Een verzoek zoals vervat in art. 11 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, behoudens er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 11 lid 3.

Een verzoek op vergetelheid zal niet worden uitgevoerd indien:

de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en verwerker/ verantwoordelijke niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd.

het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden gelet op een uitzondering zoals bijv. maar niet beperkt tot 17 lid 3 onder e van de AVG.

Art. 12 – Gebruik website

Beheerder maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.

De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s et cetera.

De websites van beheerder zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet verzoekt beheerder dit onverwijld kenbaar te maken via: info@labradortips.nl én onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten (!)

Art. 13 – Procedure datalekken

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijk) datalekken zullen wij conform met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.  

Art. 14 – Informatie op de website

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.

Art. 15 – Nieuwsbrief

Betrokkene ontvangt uitsluitend een nieuwsbrief, wanneer betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van verwerker/verantwoordelijke aanmeldt of heeft aangemeld. Dit betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een veilige omgeving, althans naar maatstaven van redelijkheid beveiligde omgeving opgeslagen.

Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde pagina op de website. Ook staat de mogelijkheid open af te melden door verzending van een email naar info@labradortips.nl met in het onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’.

Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

Art. 16 – Cookies

Verwerker / verantwoordelijke  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van betrokkene. Verwerker / verantwoordelijke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst verwerker / verantwoordelijke cookies die surfgedrag van betrokkene bijhouden zodat verwerker / verantwoordelijke op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Art. 17 – Klachten en vragen

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als verwerker/verantwoordelijke en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.

Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met:

LabradorTips

info@labradortips.nl